Polityka prywatno軼i

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj帷ym o tym, jak b璠 wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Pomsa Parkiet Przemys豉w Drab 00-716 Warszawa ul. Bartycka 24/26 pawilon 88A, NIP 796-254-83-02.

Jak si z nami skontaktowa, 瞠by uzyska wi璚ej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Nas wiadomo嗆, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odpowie na przes豉n wiadomo嗆:

Mail wy郵ij na adres: pomsaparkiet@gmail.com

Sk康 mamy Twoje dane?

Otrzymali鄉y je od Ciebie podczas zak豉dania konta lub gdy realizowa貫 zamówienie lub kontaktowa貫 si z Nami w jakiej sprawie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tob, w tym do:

 • umo磧iwienia realizacj us逝gi drog elektroniczn oraz pe軟ego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i p豉tno軼i.
 • utworzenia i zarz康zania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obs逝gi Twojego konta, transakcji i rozwi您ywania problemów technicznych;
 • obs逝gi reklamacji na w przypadku, gdy z這篡sz tak reklamacj;
 • obs逝gi zg這sze, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania si z Tob, w tym w celach zwi您anych ze 鈍iadczeniem us逝g.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy te Twoje dane osobowe w celach wskazanych poni瞠j, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.pwizba.pl którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywno軼i oraz wszystkich innych u篡tkowników, obejmuj帷ej np. przegl康ane oferty na naszych stronach internetowych oraz zarz康zanie Twoj aktywno軼i w serwisach nale膨cych do PW Izba
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przegl康anymi przez Ciebie tre軼iami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach w sklepach internetowych lub ustawieniach us逝g podmiotów zewn皻rznych na podstawie Twojej aktywno軼i na pwizba.pl
 • prowadzenie wobec Ciebie dzia豉 marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpo鈔edniego w豉snych us逝g i produktów, kontaktowanie si z Tob, w tym w celach zwi您anych z dozwolonymi dzia豉niami marketingowymi, poprzez dost瘼ne kana造 komunikacji, w szczególno軼i i za Twoj zgod – przez e-mail oraz telefon. Najcz窷ciej tre軼iami marketingowymi s informacj o promocjach, nowo軼iach produktów.
 • wsparcie dla us逝g kredytowych leasingowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obs逝gi us逝g p豉tniczych;
 • zapewnienie bezpiecze雟twa us逝g, które 鈍iadczymy Ci drog elektroniczn, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewn皻rznych oraz przeciwdzia豉nie oszustwom i nadu篡ciom i zapewnienie bezpiecze雟twa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywno軼i oraz wszystkich innych u篡tkowników np. wyszukiwania sów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia bada i analiz mi璠zy innymi pod k徠em funkcjonalno軼i, poprawy dzia豉nia us逝g czy oszacowania gównych zainteresowa i potrzeb odwiedzaj帷ych;
 • obs逝ga Twoich pró軸 przekazywanych w szczególno軼i dzia這wi obs逝gi u篡tkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie s one zwi您ane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalno軼iowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mo瞠sz wzi望 udzia;
 • windykacja nale積o軼i; prowadzenie post瘼owa s康owych, arbitra穎wych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalno軼i (wykazania spe軟ienia przez nas obowi您ków wynikaj帷ych z przepisów prawa).

Je郵i si na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mo瞠sz wzi望 udzia;

Zgod na przetwarzanie danych osobowych, mo瞠sz wycofa w dowolnym momencie w ten sam sposób jak j wyrazi貫. B璠ziemy przetwarza Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz poda nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie nast瘼uj帷ych danych osobowych, aby móc zawrze i wykona umow zawart z Tob:

 • zakup osoba fizyczna – na tzw. Paragon – adres e-mail, dane kontaktowe (imi i nazwisko, adres korespondencyjny, adres wysy趾i), telefon.
 • zakup na firm – adres email, dane kontaktowe zamawiaj帷ego (imi i nazwisko) informacji o firmie w tym numer NIP i jej adresie i adresie wysy趾i.
 • Za這瞠nie konta – u篡tkownik zarejestrowany – adres email, login, has這, telefon oraz dane kontaktowe (imi i nazwisko, adres korespondencyjny, adres wysy趾i) – w przypadku osoby fizycznej, informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Je郵i z jakiego powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie b璠ziemy mogli zawrze z Tob umowy, a w konsekwencji nie b璠ziesz móg dokona zakupu.

Je瞠li wymagaj tego przepisy prawa, mo瞠my wymaga od Ciebie podania innych danych niezb璠nych np. ze wzgl璠ów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Dok豉damy wszelkich stara aby wszystkie Twoje praw wynikaj帷e z ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych, tj. prawo dost瘼u, sprostowania oraz usuni璚ia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak瞠 prawo do wyra瞠nia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnie tych mo瞠sz skorzysta, gdy:

 • w odniesieniu do 膨dania sprostowania danych: zauwa篡sz, 瞠 Twoje dane s nieprawid這we lub niekompletne;
 • w odniesieniu do 膨dania usuni璚ia danych: Twoje dane nie b璠 ju niezb璠ne do celów, dla których zosta造 zebrane przez Nas; cofniesz swoj zgod na przetwarzanie danych; zg這sisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane b璠 przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny by usuni皻e w celu wywi您ania si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepisu prawa lub dane zosta造 zebrane w zwi您ku ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do 膨dania ograniczenia przetwarzania danych: zauwa篡sz, 瞠 Twoje dane s nieprawid這we – mo瞠sz 膨da ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalaj帷y nam sprawdzi prawid這wo嗆 tych danych; Twoje dane b璠 przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b璠ziesz chcia/a, aby zosta造 usuni皻e; Twoje dane nie b璠 nam ju potrzebne, ale mog by potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie s nadrz璠ne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do 膨dania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa si na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tob oraz, gdy przetwarzanie to odbywa si w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach mo瞠sz si sprzeciwi wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnie嗆 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególn sytuacj, w której si znalaz貫/a,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane s na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego, w tym s profilowane dla tego celu.

Pami皻aj, 瞠 z prawa sprzeciwu mo瞠sz skorzysta od 25 maja 2018 roku.

Komu udost瘼niamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udost瘼niamy podmiotom wspieraj帷ym nas w 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, czyli takim, które zapewniaj us逝gi p豉tnicze (przelewy24, mBank), logistyczne (kurierzy firm DPD, PEKAES), kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonuj us逝gi konsultingowe lub audytowe, wspomagaj obs逝g u篡tkowników (portal ceneo – zaufanie opinie), System zarz康zania u篡tkownikami (CRM) i obs逝ga wysy貫k mailowych, wspieraj promocj ofert, (Google LLC) wspó逍racuj w ramach kampanii marketingowych. Mo瞠my przekaza Twoje dane osobowe organom publicznym walcz帷ym z oszustwami i nadu篡ciami.

Ze wzgl璠u na konieczno嗆 zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania u篡tkowników naszej platformy handlowej nie nosz znamion zachowa robotów. W takiej sytuacji mo瞠my ujawni Google LLC Twój adres IP.

Jak d逝go przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe b璠ziemy przetwarza´ do czasu odwo豉nia Twojej zgody na ich przetwarzanie a tak瞠 po jej zako鎍zeniu w celach:

 • dochodzenia roszcze w zwi您ku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowi您ków wynikaj帷ych z przepisów prawa, w tym w szczególno軼i podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadu篡ciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako鎍zenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do pa雟tw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do pa雟tw spoza EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wp造waj帷y na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak瞠 nie b璠zie to wywo造wa wobec Ciebie 瘸dnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wp造wa na Twoj sytuacj.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (równie w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególno軼i do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa. Profilujemy gównie u篡tkowników na bran瞠 któr reprezentuj (np. przemys drzewny, budownictwo, wyko鎍zenia i inne).

 
  Wszelkie prawa zastrze穎ne | Polityka prywatno軼i